[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
obowiązujący od dnia 4 października 2019 roku

Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod domeną tozalezy.com, w szczególności określając  wzajemne prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika w związku ze świadczeniem drogą elektroniczną za pośrednictwem tej strony internetowej następujących usług:

 1. formularz kontaktowy
 2. formularz zapisu na newslettera
 3. E-konsultacja

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usług.

1
Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Portal– strona internetowa pod domeną tozalezy.com;
  2. Usługodawca KRZEMIEŃ ZALIWSKA ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI S.K.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000929887, posiadająca NIP 521 394 44 14, kontakt: telefoniczny + 48 22 188 14 70, e-mail: biuro@kzlegal.pl, adres: Bukowińska 24A/114, 02-703 Warszawa;
  3. Użytkownik – Klient, bądź każda inna osoba korzystająca z Portalu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług;
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi E-konsultacja z Usługodawcą;
  5. Konsument – Klient będący osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi E-konsultacja z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  6. Formularz kontaktowy – formularz zamieszczony na Portalu,
  7. Newsletter– biuletyn informacyjny zawierający bieżące informacje zamieszczane na Portalu,
  8. E-konsultacja – usługa zdalnej porady prawnej świadczona przez Usługodawcę lub współpracujące z nim podmioty trzecie, prowadzona za pośrednictwem Internetu stanowiąca przedmiot Umowy o świadczenie usługi E-konsultacji zawartej pomiędzy Klientem, a Usługodawcą;
  9. Umowa o świadczenie usługi E-konsultacje – umowa o świadczenie usługi E-konsultacja zawierana albo zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Portalu, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wykonania zdalnie usługi porady prawnej, zaś Klient zobowiązany jest do uiszczenia umówionej ceny;
  10. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  11. Regulamin– niniejszy Regulamin
  12. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  13. Godziny świadczenia usług E-konsultacji – w dzień roboczy pomiędzy godz. 9:00 a godz. 17:00
  14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług

 1. Do skorzystania z usług, w tym zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi E-konsultacja niezbędnym jest spełnienie następujących wymagań:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w klawiaturę lub inny panel umożliwiający wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, z dostępem do sieci Internet z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową akceptującą pliki typu Cookie JavaScript – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 20, Opera w wersji nie niższej niż 11, Google Chrome w wersji nie niższej niż 27, Safari w wersji nie niższej niż 5.0, z programem zapewniającym bezproblemowe odczytywanie, edytowanie i wysyłanie plików w formatach Office wersja 2010 (w szczególności plików DOCX) oraz odczytywanie i wysyłanie plików w formacie PDF.
 • dostęp do aktywnego oraz poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 1. Pliki załączane przez Klienta mogą być zamieszczane i przechowywane w plikach o następujących formatach: PDF, doc, docx, rtf, jpg, gif, tif, tiff, zip. Pliki w innych formatach mogą być nieodczytane przez Portal.
 2. Maksymalny rozmiar jednego pliku wynosi: 15 MB

3
Usługi świadczone za pośrednictwem portalu tozalezy.com

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną: newsletter lub formularz kontaktowy zostaje zawarta w momencie wypełnienia przez Użytkownika pól niezbędnych w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu oraz kliknięcia „wyślij”. W przypadku formularza kontaktowego Umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia kontaktu. W przypadku usługi newslettera umowa zostaje rozwiązana w momencie wysłania wiadomości o chęci zakończenia subskrypcji z adresu e-mail, na który wysyłany jest newsletter.
 2. Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy Użytkownik portalu com, po podaniu pól niezbędnych w formularzu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu kontaktu z Użytkownikiem. Skorzystanie z formularza oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym Regulaminie. Usługa polega na odpisaniu wiadomości na podany przez użytkownika adres e-mail lub oddzwonieniu do niego. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.
 3. Zapisać się na otrzymywanie newslettera może każdy użytkownik Portalu com, po podaniu adresu e-mail i wyrażeniu zgody na wykorzystanie adresu w celu otrzymywania newslettera zawierającego w szczególności oferty usług Usługodawcy. Zapisanie się na newslettera oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia usługi określonych
  w niniejszym regulaminie. Podane dane będą przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.
 4. W ramach Portalu tozalezy.com Użytkownik może skorzystać z usługi E-konsultacja świadczonej drogą elektroniczną w ramach umowy o świadczenie usługi E-konsultacja, zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
 5. Po wypełnieniu przez Klienta formularza kontaktowego dostępnego na Portalu, Usługodawca przekazuje Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomość zwrotną z informacją o cenie brutto udzielenia E-konsultacji. („Wynagrodzenie”).
 6. Klient akceptujący cenę E-konsultacje, zobowiązany jest przesłać na adres email  wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu oświadczenie o zleceniu realizacji usługi E-konsultacja.
 7. Umowa o świadczenie usługi e-konsultacja zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania Wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Usługodawca przystępuje do realizacji usługi E-konsultacja niezwłocznie po zaksięgowaniu Wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 9. Usługodawca realizuje usługę E-konsultacja w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Klienta. Usługodawca jest uprawniony do zadawania dodatkowych pytań dotyczących stanu faktycznego będącego przedmiotem usługi E-konsultacja.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepełne lub niedokładne przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego będącego przedmiotem usługi e-konsultacja.

4
Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie za świadczenie danej usługi E-konsultacje jest uzgodnione indywidualnie z Klientem. Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi E-konsultacje ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na wystawianie przez Usługodawcę faktur VAT, w tym również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej oraz dostarczanie ich na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym.

5
Dane osobowe Użytkownika

 1. Dane osobowe Użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a przechowywanie i przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z polskim prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 3. Dane Użytkowników Portalu są wykorzystywane w celu świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania informacji na temat przetwarzanych jego danych, ich aktualizacji, a także prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz prawo do przeniesienia danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 5. Dane osobowe Klienta są zbierane wyłącznie w celu realizacji usługi E-konsultacja. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta w ramach procedur opisanych w niniejszym Regulaminie są objęte tajemnicą adwokacką, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest nieograniczony w czasie.

6
Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Klient może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres określony w § 1 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu.
 2. Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Składana przez Klienta reklamacja powinna przynajmniej:a) wskazywać Klienta oraz osobę składającą w jego imieniu reklamację poprzez podanie imienia i nazwiska/firmy, adresu oraz danych kontaktowych/danych rejestrowych,b) wskazywać okoliczności faktyczne stanowiące podstawę reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w zakreślonym wyżej terminie jest równoznaczny z uznaniem złożonej reklamacji.

7
Prawo odstąpienia od umowy E-konsultacje

 1. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:a) pisemnie na adres: Bukowińska 24a lok. 114, 02-703 Warszawa,b) drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@kzlegal.pl
 4. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę E- konsultacje. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi E-konsultacja przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Konsument, który odstępuje od Umowy przed wykonanie usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Usługodawcą umowy,b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9
Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
 2. zmiana sposobu działania Portalu spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej,
 3. zmiana sposobu działania Portalu związana z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych,
 4. zmiana warunków korzystania z Portalu, niepogarszająca sytuacji Klienta,
 5. zmiana przepisów obowiązującego prawa lub wydanie wyroku lub decyzji, które mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności Usługodawcy,
 6. zmiana danych identyfikujących Usługodawcę, w tym danych teleadresowych,
 7. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie,
 8. zmiana sposobu płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 10. O zmianach Regulaminu Klienci zostaną poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane przez nich w formularzu kontaktowym, a także przy pierwszym uruchomieniu Portalu.
 11. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu.

10
Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
 4. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Portalu oraz oświadczenia do Usługodawcy Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 października 2019 roku.

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]