Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KRZEMIEŃ ZALIWSKA ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI S.K.A. z siedzibą w Warszawie (02-703), ul. Bukowińska 24a lok. 114, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000929887, NIP 521 394 44 14,

Dane kontaktowe administratora danych

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. Bukowińska 24a lok. 114, 02-703 Warszawa
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: biuro@kzlegal.pl
 • telefonicznie – pod numerem: +48 22 188 14 70

Cele przetwarzania danych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez niego ze Strony. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest umożliwienie mu korzystania ze Strony, w tym w celu wypełnienia Formularza kontaktowego, Formularza e-konsultacji, korzystania z usługi Newsletter.

W przypadku przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje w Formularzu kontaktowym – cele przetwarzania związane są:

 • z komunikacją z Użytkownikiem w związku z jego wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Użytkownikiem;
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje przy zapisywaniu się na Newsletter – cele przetwarzania związane są:

 • z zawarciem i wykonywania umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – Newsletter, na warunkach określonych w Regulaminie – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • z marketingiem własnych usług i produktów Administratora – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych, które Użytkownik wskazuje w podczas rejestracji na E-konsultacje – cele przetwarzania związane są:

 • komunikacją z Użytkownikiem w związku z wypełnieniem formularza E-konsultacje– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administrator – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Użytkownikiem;
 • ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o chęci zawarcia Umowy o świadczenie usługi E-konsultacje – podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań, tj. jej wykonywanie po zawarciu Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • z dokonaniem rozliczeń podatkowych i prowadzeniem dokumentacji księgowej – przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.

Dane osobowe Użytkownika zawsze będą one przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Administrator z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (Google) może  przekazywać dane osobowe Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to podwykonawca który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych Użytkownika oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści na Stronie.

Cel korzystania przez Administratora z plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości bloga do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z bloga; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową bloga, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z bloga, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika bloga (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie bloga ponownie wpisywać loginu i hasła;

Rodzaju plików cookies wykorzystywanych na stronie

Na Stronie stosowane są cztery zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • „własne” są plikami ustawianymi przez Stronę;
 • „podmiotów trzecich” są plikami ustawianymi przez inne serwisy, tj. Google Analytics, LinkedIn.

Wtyczki mediów społecznościowych

Na  Stronie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Twiter, LinkedIn.

Wyświetlając Stronę przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratora ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administrator serwisu społecznościowego otrzymuje informację, że wyświetlona została Strona bloga. Informacja o wyświetleniu Strony wraz z adresem IP jest przesyłana do serwera administratora serwisu społecznościowego. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania można znaleźć w  politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.

Z jakich narzędzi korzysta administrator?

Administator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania Strony, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP komputera Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zmiana ustawień plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednakże wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych bloga.