Prawo umów

Długie terminy płatności faktur – skuteczny sposób to WEKSEL

Autor publikacji 21 października 2017 10 sierpnia, 2022 Brak komentarzy
Naciśnij by ocenić:
[Dziękujemy!]

Przez wiele lat weksel był niedoceniany przez przedsiębiorców, uważany za rozwiązanie nie przystające do nowoczesnej rzeczywistości.

Tymczasem, posiada on wiele zalet, które coraz częściej przekonują do jego stosowania w obrocie gospodarczym.

Jedną z nich jest niewątpliwie to, że poza funkcją zabezpieczającą realizację przez kontrahenta należności pieniężnej, weksel pełni również rolę substytutu środka płatniczego.

W zestawieniu z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Prawo o podatku od towarów i usług (dalej VAT) oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej UTZ), jest on niewątpliwie bardzo pomocnym rozwiązaniem. 

Przykład:

przedsiębiorca Pan X  sprzedał spółce ABC sp.  z o.o. 1000 komputerów. Strony ustaliły, że zapłata nastąpi po upływie 60 dni od dostawy.

Pan X wystawił spółce ABC sp.  z o.o. fakturę VAT  dokumentującą sprzedaż komputerów i dostarczył ją wraz z towarem w dniu 30 września 2017 roku

 Spółka ABC sp.  z o.o. nie zapłaciła jednak faktury w uzgodnionym czasie i zwlekała z uregulowaniem należności przez kolejne miesiące, aż do chwili kiedy otrzymała z urzędu skarbowego wezwanie w sprawie korekty deklaracji VAT i zapłaty podatku dochodowego.

 

Jak do tego doszło?

W transakcjach handlowych polegających na sprzedaży towarów lub wykonywaniu usług, często kontrahenci określają długi termin zapłaty należności przekraczający nawet 60 dni licząc od dnia dostawy towaru/wykonania usługi i doręczenia kontrahentowi faktury.

Istotnym jest zaś, że przedsiębiorca, który taki towar dostarczył lub wykonał usługę ma prawo  naliczyć swojemu kontrahentowi  dwa rodzaje odsetek:

  • po pierwsze, na podstawie art. 5 UTZ, może domagać się „odsetek ustawowych” po upływie 30 dni od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi i doręczenia kontrahentowi faktury lub rachunku, potwierdzających  dostawę lub wykonanie, do dnia zapłaty należności, ale nie dłużej niż do dnia wskazanego na fakturze jako dzień jej płatności.
  • po drugie, na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy może domagać się „odsetek ustawowych za opóźnienie” od dnia zapłaty wskazanego na fakturze  do dnia rzeczywistej zapłaty.

A zatem, Pan X ma prawo żądać od spółki ABC sp.  z o.o. od 31 października (upływ 30 dni od wystawienia faktury) do 29 listopada (upływ 60 -dniowego terminu zapłaty określonego na fakturze) zapłaty odsetek ustawowych.

Z kolei od 30 listopada do dnia rzeczywistego uregulowania faktury ma prawo dodatkowo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Z kolei stosownie do art. 89b VAT podatnik, który nie uregulował należności za fakturę, zobowiązany jest do dokonania korekty odliczonego podatku VAT  wynikającego z faktury. Obowiązek taki powstaje w przypadku niezapłacenia w terminie 150 dni od upływu terminu wskazanego na fakturze lub na umowie.

W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z tego obowiązku organ podatkowy może, zgodnie z dyspozycją art. 112b VAT nałożyć sankcję w wysokości 30% kwoty zawyżenia lub zaniżenia podatku VAT wynikającego z faktur, za które należność nie została uregulowana.

Spółka ABC sp. z o.o. nie regulując faktury, naraziła się zatem na korektę złożonej przez siebie deklaracji VAT  i zobowiązana jest dopłacić podatek VAT.

Jak na przyszłość spółka ABC sp. z o.o. powinna zabezpieczyć się przed taką sytuacją?

Przedsiębiorca chcąc uniknąć płacenia odsetek oraz korygowania podatku VAT, może wystawić kontrahentowi weksel w dniu otrzymania faktury.

Weksel stanowi bowiem substytut zapłaty w pieniądzu i w konsekwencji kontrahent nie może  żądać odsetek w związku z brakiem zapłaty faktury w oznaczonym terminie.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że wystawiony i przyjęty weksel spełnia funkcję płatniczą, a więc stanowi bezwarunkową zapłatę w dniu jego wręczenia. Skutkuje to bezpośrednio wygaśnięciem zobowiązania (interpretacja indywidualna z 9 sierpnia 2016 r., sygn. IBPP2/4512-426/16-1/WN – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). Ponadto, dnia 22 stycznia 2016 roku Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, w której stanowi wprost, że wydanie weksla własnego jest uregulowaniem należności w świetle przepisów ustawy o VAT, tj. wystawiając i wręczając weksel własny, podatnik nie będzie więc zobowiązany do korekty podatku naliczonego (interpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2016 r. PT8.8101.366.2015.WCX.1010 – Minister Finansów).

Co istotne, termin zapłaty weksla może być dowolnie przez strony ustalony.

Wraz z wekslem należy dostarczyć deklarację wekslową, dokument, który określa kiedy i w jaki sposób weksel może zostać wypełniony.

O tym jak dobrze przygotować deklarację wekslową, jest jednak oddzielny wpis, do którego lektury zachęcamy.

Udostępnij na:

O autorze

Newsletter

Chcesz być zawsze na bieżąco? Otrzymywać informacje dotyczące nowych artykułów, zmian w prawie czy w naszej Kancelarii?
Zapisz się do newslettera, a zyskasz:

  • 15 minutową konsultację prawną,

  • 15% zniżki na pierwszą poradę prawną,

  • dostęp do aktualności z zakresu prawa,

  • ciekawe i przydatne artykuły.

Milana Krzemień

Autor

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, polegającej w głównej mierze na opracowywaniu, redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Z uwagi na posiadaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, również w zakresie terminologii prawniczej oraz zaawansowany poziom języka francuskiego wielokrotnie świadczy czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o obcojęzycznym składzie osobowym ich organów. Jest absolwentką Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (maj 2006 r.) Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem. W ich trakcie była członkiem Kliniki Prawnej w sekcji prawa cywilnego pod zwierzchnictwem Prof.. Fryderyka Zolla. – gdzie brała czynny udział w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz