Podatki

Przeznaczenie środków pochodzących ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej odrębną własność małżonka a zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych

Autor publikacji 5 września 2018 29 września, 2022 Brak komentarzy

W sytuacji, w której jednej z małżonków nabył w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a środki z jego sprzedaży chciałby przeznaczyć na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej odrębną własność współmałżonka, spełniając określone warunki może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanej ostatnio przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2018 roku, (0114-KDIP3-2.4011.393.2018.2.JG1).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył w drodze spadku (istotny dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zbył przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zauważyć przy tym należy, że zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca pozostając w związku małżeńskim, postanowił uzyskaną ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu kwotę, w całości przeznaczyć na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność jego małżonki z zamiarem zamieszkania w nim.

Zasadą jest, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  z dnia 26 lipca 1991 roku (t.j. z dnia 20 lipca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509), dalej: „ustawa o PIT”, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Podstawą zastosowania powyższego zwolnienia jest przeznaczenie środków wyłącznie na wskazane przez ustawodawcę w art. 21 ust. 25 pkt 1)  ustawy o PIT cele mieszkaniowe.

Za wydatki takie ustawodawca uważa wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131) ustawy o PIT, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W orzecznictwie przyjmuje się, że za poniesienie wydatków na „własne cele mieszkaniowe” rozumieć należy jako wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe z zamiarem rzeczywistego zamieszkiwania w danym miejscu.

Podsumowując, w przypadku przeznaczenia sumy pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze spadku przed upływem 5 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż (lub inna forma zbycia) na cele wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 1) ustawy o PIT, a więc na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych realizowanych poprzez zakup od małżonka z jego majątku odrębnego udziału w lokalu mieszkalnym oraz zamieszkiwanie w tym lokalu, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131) ustawy o PIT.

Naciśnij by ocenić:
[Dziękujemy!]
Udostępnij na:

O autorze

+ posts

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, polegającej w głównej mierze na opracowywaniu, redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Z uwagi na posiadaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, również w zakresie terminologii prawniczej oraz zaawansowany poziom języka francuskiego wielokrotnie świadczy czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o obcojęzycznym składzie osobowym ich organów.

Jest absolwentką Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (maj 2006 r.) Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem. W ich trakcie była członkiem Kliniki Prawnej w sekcji prawa cywilnego pod zwierzchnictwem Prof.. Fryderyka Zolla. – gdzie brała czynny udział w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono.

Newsletter

Chcesz być zawsze na bieżąco? Otrzymywać informacje dotyczące nowych artykułów, zmian w prawie czy w naszej Kancelarii?
Zapisz się do newslettera, a zyskasz:

15 minutową konsultację prawną,


15% zniżki na pierwszą poradę prawną,


dostęp do aktualności z zakresu prawa,


ciekawe i przydatne artykuły.


Regulamin *
Polityka prywatności *
Milana Krzemień

Autor

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, polegającej w głównej mierze na opracowywaniu, redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Z uwagi na posiadaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, również w zakresie terminologii prawniczej oraz zaawansowany poziom języka francuskiego wielokrotnie świadczy czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o obcojęzycznym składzie osobowym ich organów. Jest absolwentką Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (maj 2006 r.) Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem. W ich trakcie była członkiem Kliniki Prawnej w sekcji prawa cywilnego pod zwierzchnictwem Prof.. Fryderyka Zolla. – gdzie brała czynny udział w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz