Naciśnij by ocenić:
[Dziękujemy!]

Złe wieści dla przedsiębiorczych Polaków. Planowany na 1 marca 2021 roku termin wejścia do porządku prawnego nowego typu spółki Prostej Spółki Akcyjnej (dalej „PSA”) po raz kolejny ulega przesunięciu…prawdopodobnie na 1 lipca 2021 roku. Przyczyną tej sytuacji są przedłużające się prace nad elektronizacją postępowania rejestrowego. Nie ma jeszcze opracowanego harmonogramu wdrażania nowego eKRS. Szkoda również, że Ministerstwo Sprawiedliwości przy budowie tego systemu nie wykorzystuje innowacyjnego sposobu jakim jest blockchain.

Tym nie mniej warto już teraz wiedzieć czym będzie PSA.

Jako cel wprowadzenia do przepisów kodeksu spółek handlowych prostej spółki akcyjnej wskazuje się przede wszystkim wsparcie rozwoju startupów w Polsce oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć Wam drodzy czytelnicy od strony praktycznej informacje o tym co czyni ją innowacyjną na tle dotychczas znanych spółek. Poniżej przedstawiono najbardziej istotne cechy tej spółki, a w załączeniu tabelaryczne porównanie jej z innymi dotychczas najpopularniejszymi typami spółek: spółką z o.o. oraz spółką komandytową.

Prosta spółka akcyjna – co ją charakteryzuje:

 • akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego; w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki (rozwiązanie to sprzyja efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego; dla porównania w przypadku spółki z o.o. oraz ‘zwykłej’ spółki akcyjnej przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług),
 • w prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN (w przypadku spółki akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego to 100.000,00 PLN),
 • umowa PSA powinna być zawarta w formie aktu notarialnego; ustawodawca dopuszcza jednak (w przeciwieństwie do regulacji dotyczących spółki akcyjnej) zawarcie umowy PSA przy wykorzystaniu wzorca umowy – wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • akcje prostej spółki akcyjnej nie mają formy dokumentu, natomiast podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy; rejestr ten prowadzi notariusz albo podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
 • zbycie lub obciążenie akcji PSA powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności; oznacza to, że możliwa będzie sprzedaż akcji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np.: przy wykorzystaniu e-maila,
 • w określonych w ustawie przypadkach na żądanie akcjonariusza sąd może orzec jego ustąpienie ze spółki; akcje posiadane przez akcjonariusza ustępującego podlegają wykupowi po cenie odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej przez sąd na dzień doręczenia pozwu,
 • brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej (w spółce akcyjnej ustanowienie rady nadzorczej jest obligatoryjne); natomiast zamiast zarządu możliwe będzie ustanowienie rady dyrektorów, czyli organu posiadającego uprawnienia zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej,
 • uchwały organów PSA (tj. zarządu, rady nadzorczej oraz rady dyrektorów) mogą być podejmowane na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane na walnym zgromadzeniu lub poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; rozwiązanie to usprawni podejmowanie decyzji w spółce,
 • uproszczenie procedury emisji nowych akcji – emisja akcji nie stanowi zmiany umowy spółki, jeżeli następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji,
 • uproszczenie procesu likwidacji prostej spółki akcyjnej – likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od tej daty (w spółce akcyjnej istnieje natomiast wymóg dwukrotnego ogłoszenia w odstępie czasu nie dłuższym niż miesiąc oraz nie krótszym niż dwa tygodnie; co więcej, wierzyciele mają sześć miesięcy na roszczeń),
 • brak obowiązku przeprowadzenia likwidacji w razie przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmujcego), który ma obowiązek zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

Regulacje prawne dotyczące prostej spółki akcyjnej (PSA) zaczną obowiązywać od 01 marca 2020 roku. Wydaje się, że prosta spółka akcyjna jest instrumentem pożądanym z punktu widzenia współczesnej gospodarki, jednakże dokonanie całościowej oceny regulacji dotyczących PSA będzie możliwe dopiero po ich praktycznej weryfikacji w obrocie gospodarczym.

Porównanie rodzajów spółek z uwzględnieniem PSA

Jak to się ma do spółki z o.o. oraz spółki komandytowej? Koniecznie zajrzyj tutaj:

Porównanie Typów Podmiotów – Różnice i Podobieństwa (POBIERZ)

Udostępnij na:

Newsletter

Chcesz być zawsze na bieżąco? Otrzymywać informacje dotyczące nowych artykułów, zmian w prawie czy w naszej Kancelarii?
Zapisz się do newslettera, a zyskasz:

 • 15 minutową konsultację prawną,

 • 15% zniżki na pierwszą poradę prawną,

 • dostęp do aktualności z zakresu prawa,

 • ciekawe i przydatne artykuły.

Milana Krzemień

Autor

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, polegającej w głównej mierze na opracowywaniu, redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Z uwagi na posiadaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, również w zakresie terminologii prawniczej oraz zaawansowany poziom języka francuskiego wielokrotnie świadczy czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o obcojęzycznym składzie osobowym ich organów. Jest absolwentką Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (maj 2006 r.) Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem. W ich trakcie była członkiem Kliniki Prawnej w sekcji prawa cywilnego pod zwierzchnictwem Prof.. Fryderyka Zolla. – gdzie brała czynny udział w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz