Naciśnij by ocenić:
[Dziękujemy!]

Od 1 marca 2020 roku zacznie obowiązywać nowy typ spółki – prosta spółka akcyjna (zwana również jako: „PSA”). Jako cel wprowadzenia do przepisów kodeksu spółek handlowych prostej spółki akcyjnej wskazuje się przede wszystkim wsparcie rozwoju startupów w Polsce oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Niniejszy wpis ma na celu przybliżyć Wam drodzy czytelnicy od strony praktycznej informacje o tym co czyni ją innowacyjną na tle dotychczas znanych spółek. Poniżej przedstawiono najbardziej istotne cechy tej spółki, a w załączeniu tabelaryczne porównanie jej z innymi dotychczas najpopularniejszymi typami spółek: spółką z o.o. oraz spółką komandytową.

Prosta spółka akcyjna – co ją charakteryzuje:

 • akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego; w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki (rozwiązanie to sprzyja efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego; dla porównania w przypadku spółki z o.o. oraz ‘zwykłej’ spółki akcyjnej przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług),
 • w prostej spółce akcyjnej tworzy się kapitał akcyjny, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN (w przypadku spółki akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego to 100.000,00 PLN),
 • umowa PSA powinna być zawarta w formie aktu notarialnego; ustawodawca dopuszcza jednak (w przeciwieństwie do regulacji dotyczących spółki akcyjnej) zawarcie umowy PSA przy wykorzystaniu wzorca umowy – wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • akcje prostej spółki akcyjnej nie mają formy dokumentu, natomiast podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy; rejestr ten prowadzi notariusz albo podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
 • zbycie lub obciążenie akcji PSA powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności; oznacza to, że możliwa będzie sprzedaż akcji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np.: przy wykorzystaniu e-maila,
 • w określonych w ustawie przypadkach na żądanie akcjonariusza sąd może orzec jego ustąpienie ze spółki; akcje posiadane przez akcjonariusza ustępującego podlegają wykupowi po cenie odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej przez sąd na dzień doręczenia pozwu,
 • brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej (w spółce akcyjnej ustanowienie rady nadzorczej jest obligatoryjne); natomiast zamiast zarządu możliwe będzie ustanowienie rady dyrektorów, czyli organu posiadającego uprawnienia zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej,
 • uchwały organów PSA (tj. zarządu, rady nadzorczej oraz rady dyrektorów) mogą być podejmowane na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane na walnym zgromadzeniu lub poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; rozwiązanie to usprawni podejmowanie decyzji w spółce,
 • uproszczenie procedury emisji nowych akcji – emisja akcji nie stanowi zmiany umowy spółki, jeżeli następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji,
 • uproszczenie procesu likwidacji prostej spółki akcyjnej – likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od tej daty (w spółce akcyjnej istnieje natomiast wymóg dwukrotnego ogłoszenia w odstępie czasu nie dłuższym niż miesiąc oraz nie krótszym niż dwa tygodnie; co więcej, wierzyciele mają sześć miesięcy na roszczeń),
 • brak obowiązku przeprowadzenia likwidacji w razie przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego), który ma obowiązek zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

Regulacje prawne dotyczące prostej spółki akcyjnej (PSA) zaczną obowiązywać od 01 marca 2020 roku. Wydaje się, że prosta spółka akcyjna jest instrumentem pożądanym z punktu widzenia współczesnej gospodarki, jednakże dokonanie całościowej oceny regulacji dotyczących PSA będzie możliwe dopiero po ich praktycznej weryfikacji w obrocie gospodarczym.

Porównanie rodzajów spółek z uwzględnieniem PSA

Jak to się ma do spółki z o.o. oraz spółki komandytowej? Koniecznie zajrzyj tutaj:

Porównanie Typów Podmiotów – Różnice i Podobieństwa (POBIERZ)

Udostępnij na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Milana Krzemień

Autor

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, polegającej w głównej mierze na opracowywaniu, redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Z uwagi na posiadaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, również w zakresie terminologii prawniczej oraz zaawansowany poziom języka francuskiego wielokrotnie świadczy czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o obcojęzycznym składzie osobowym ich organów. Jest absolwentką Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (maj 2006 r.) Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem. W ich trakcie była członkiem Kliniki Prawnej w sekcji prawa cywilnego pod zwierzchnictwem Prof.. Fryderyka Zolla. – gdzie brała czynny udział w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz