To zależy…

  1. Wyburzana ściana jest ścianą nośną

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że roboty dotyczące ściany nośnej, które ingerują w konstrukcję budynku stanowią przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) – dalej jako „u.p.b.” (tak m.in. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt II OSK 627/2012).

Do usunięcia ściany nośnej pozwolenie na budowę potrzebne jest zawsze. Inaczej wygląda to w przypadku ścian działowych, co zostanie opisane poniżej.

  1. Wyburzana ściana jest ścianą działową, która znajduje się wewnątrz lokalu

Przyjmuje się, że dla ustalenia, czy w danym przypadku usunięcie ściany stanowi przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a u.p.b. kluczowe znaczenie ma określenie roli ściany podlegającej usunięciu. Jeżeli ściana taka nie jest ścianą nośną, a jedynie działową, to jej usunięcie nie stanowi przebudowy (tak. m. in. wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 października 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 1239/11).

Wykucie otworów w ścianie działowej, jak również usunięcie jej w obrębie jednego lokalu nie może być zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 7a u.p.b. Zmieniając jedynie wewnętrzny wygląd pomieszczeń w żadnej mierze nie zmienia ono rzeczywistych parametrów użytkowych lub technicznych całości budynku, nie wpływa na jego kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczbę kondygnacji, a co za tym idzie nie może być uznane za roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 u.p.b. (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 listopada 2007 r. sygn. akt II SA/Gl 524/07, wyrok NSA z dnia z dnia 12 stycznia 2007 r., sygn. akt II OSK 460/06).

Prace dotyczące rozkładu, czy nawet istnienia ścian działowych to element szeroko rozumianego urządzania wnętrz, dlatego takie działania powinny być traktowane tak samo jak wykonywanie trwałej zabudowy, posadzek itd.

W związku z powyższym, usunięcie ściany działowej wewnątrz lokalu, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

  1. Wyburzana ściana jest ścianą działową, która oddziela samodzielne lokale

 Zupełnie inna jest sytuacja, w której usuwana ściana nie znajduje się wewnątrz jednego lokalu, ale lokale rozdziela. Z punktu widzenia prawa budowlanego tego rodzaju czynności zaliczane powinny być do robót budowlanych stanowiących przebudowę części obiektu budowlanego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 583/16, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 967/13, wyrok NSA z dnia 22 marca 2016 r. sygn. II OSK 1820/14).

Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a u.p.b.).

Usunięcie ściany działowej nie podlega reglamentacji prawa budowlanego, ale nie dotyczy to ścian, które decydują o przestrzennym wydzieleniu lokali mieszkalnych. Rozebranie ściany działowej międzylokalowej prowadzi do zmiany parametrów użytkowanych lokali, w związku z czym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 

Udostępnij na:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Jakub Alshaick

Autor

Prawnik, specjalizacja prawo nieruchomości i nowe technologie Specjalista z zakresu prawa nieruchomości. Doradza w transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji warunków umów z zakresu szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego oraz procesu komercjalizacji. Zajmuje się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów z zakresu obrotu nieruchomościami oraz analizą i wykonywaniem audytu stanu prawnego nieruchomości. Specjalizuje się również w prawie nowych technologii i e-commerce, a w tym w obsłudze prawnej projektów IT oraz fintech. Uczestniczył przy tworzeniu, a następnie bieżącej obsłudze największych giełd kryptowalut oraz innych projektów związanych z blockchain w Polsce i w Europie.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz